Realizacje

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1811C Radoszki-Gutowo

Inwestor: ZDP w Brodnicy, Termin realizacji: 09.2014r. – 10.2014r.

 • wzmocnienie podłoża siatką zbrojoną z włókien szklanych powlekaną emulsją asfaltową – 10352,90 m2

 • w-wa wiążąca gr. 4 cm – 10352,90 m2

 • w-wa ścieralna gr. 3 cm – 1405,00 m2

 • podbudowa pomocnicza w-wa dolna na poszerzeniach gr. 10 cm – 1990,00 m2

 • podbudowa pomocnicza w-wa górna na poszerzeniach gr. 10 cm – 1990,00 m2

 • podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego na poszerzeniach gr. 8 cm – 1989,40 m2

 • podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna gr. 15 cm (zjazdy) – 430,50 m2

 • podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna gr. 10 cm (zjazdy) – 430,50 m2

 • w-wa wiążąca gr. 4 cm (zjazdy) – 430,50 m2

 • nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm (zjazdy) – 182,00 m2

 • obrzeża betonowe – 252,00 m

 • nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm – 100,00 m2

 

Przebudowa dróg gminnych Rywałdzik-Mierzyn i Szwarcenowo-Wonna-Czachówki

Inwestor: Gmina Biskupiec, Termin realizacji: 07.2014r. – 10.2014r.

Rywałdzik – Mierzyn

 • roboty ziemne – 2159,20 m3

 • krawężniki betonowe – 79,00 mb

 • krawężniki betonowe wtopione – 448,00 mb

 • obrzeża betonowe – 82,00 mb

 • w-wa odsączająca gr. 20 cm – 4345,00 m2

 • podbudowa z kłsm gr. 20 cm – 4177,00 m2

 • profilowanie podbudowy z chudego betonu gr. 10 cm – 78,00 m2

 • warstwa profilująca z mieszanek mineralno-asfaltowa – 13835,358 m2

 • wzmocnienie podłoża geosiatkami – 13835,360 m2

 • warstwa z kłsm gr. 10 cm – 13835,360 m2

 • w-wa wiążąca gr. 5 cm – 13675,998 m2

 • w-wa ścieralna gr. 3 cm – 13709,638 m2

 • nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (zatoka, zjazdy) – 142,00 m2

 • nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm (chodniki) – 104,00 m2

 • oznakowanie pionowe – 11 szt.

 • Bariery ochronne stalowe energochłonne – 128,00 m

 • Bariery ochronne typ olsztyński – 22,00 m

Szwarcenowo-Wonna-Czachówki

 • roboty ziemne – 3282,58 m3

 • krawężniki betonowe wtopione – 686,00 m

 • w-wa odsączająca gr. 15 cm – 6794,200 m2

 • w-wa odsączająca gr. 20 cm (zjazdy) – 5666,100 m2

 • podbudowa z kłsm gr. 20 cm – 12017,230 m2

 • warstwa profilująca z mieszanek mineralno-asfaltowa – 17665,380 m2

 • wzmacnianie podłoża geosiatkami – 17264,820 m2

 • w-wa wiążąca gr. 5 cm – 23615,920 m2

 • w-wa ścieralna gr. 3 cm – 23469,670 m2

 • pobocza utwardzone z kłsm gr. 8 cm – 7948,500 m2

 • plantowanie skarp i dna wykopów – 14370,000 m2

 • bariery ochronne stalowe energochłonne – 192,00 m

 • oznakowanie pionowe – 43 szt.

Przebudowa ul. Działyńskich w NML

Inwestor: Gmina Miejska Nowe Miasto, Termin realizacji: 05.2014r. – 10.2014r.

 • rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. śr. 12 cm, na podbudowie z kruszywa gr. 20 cm/brukowca 20 cm – 7639,7 m2

 • rozebranie podbudowy betonowej o gr. śr. 10 cm – 3621,5 m2

 • rozebranie obrzeży – 420 m

 • rozebranie krawężników – 1260 m

 • roboty ziemne – 3527,27 m3

 • kanalizacja deszczowa średnicy 200 mm – 300,00 m

 • kanalizacja deszczowa średnicy 250 mm – 145,50 m

 • kanalizacja deszczowa średnicy 300 mm – 139,50 m

 • kanalizacja deszczowa średnicy 500 mm – 352,50 m

 • studnie rewizyjne o śr. 1200 mm – 16 kpl.

 • studnie kanalizacyjne o śr. 315-425 mm – 12 kpl.

 • w-wa odsączająca gr. 25 cm – 4070,00 m2

 • krawężniki betonowe – 1260,00 m

 • podbudowa z kruszywa łamanego w-wa dolna gr. 12 cm – 4070,00 m2

 • podbudowa z kruszywa łamanego w-wa górna gr. 8 cm – 3798,20 m2

 • podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm – 3798,20 m2

 • w-wa wiążąca gr. 6 cm – 3798,20 m2

 • w-wa ścieralna gr. 5 cm – 3798,20 m2

 • podbudowa z kruszywa łamanego w-wa dolna gr. 12 cm (chodnik) – 2823,30 m2

 • podbudowa z kruszywa łamanego w-wa górna gr. 12 cm (chodnik) – 2823,30 m2

 • nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8c m (chodnik) – 798,20 m2

 • oznakowanie pionowe – 1 szt.

 • oznakowanie poziome – 120,00 m2

Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Inwestor: Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, Termin realizacji: 05.2014r. – 08.2014r.

 • roboty ziemne – 2227,64 m3

 • kanalizacja deszczowa o śr. 300 mm – 492,00 m

 • kanalizacja deszczowa o śr. 600 mm – 23,00 m

 • studzienki ściekowe o śr. 500 mm – 41 szt.

 • w-wa odsączająca z piasku gr. 20 cm – 4179,00 m2

 • krawężniki betonowe – 1280,00 m

 • podbudowa z chudego betonu gr. 24 cm – 3849,00 m2

 • nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm – 3849,00 m2

 • oznakowanie pionowe – 1 szt.

Rewitalizacja Brodnickiej Starówki

Inwestor: Gmina Miasta Brodnicy, Termin realizacji: 04.2014r. – 09.2014r.

 • frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm – 3653,28 m2

 • rozebranie nawierzchni (różnego typu) – 5033,42 m2

 • rozebranie krawężników i obrzeży – 1331,10 m

 • podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm – 119,45 m2

 • podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa gr. 10 cm – 64,45 m2

 • wyrównanie istniejącej podbudowy chudym betonem gr. śr. 17 cm – 557,18 m2

 • nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 cm – 346,66 m2

 • w-wa wiążąca gr. 4 cm – 2986,49 m2

 • w-wa profilowo-wiążąca gr. 6 cm – 55,00 m2

 • w-wa ścieralna gr. 4 cm – 2986,49 m2

 • nawierzchnie z płyt granitowych o gr. 6 cm – 3027,72 m2

 • nawierzchnie z płyt granitowych o gr. 8 cm – 1260,28 m2

 • warstwa przeciwspękaniowa – 189,60 m2

 • oznakowanie poziome – 101,41 m2

 • oznakowanie pionowe – 139 szt.

 • krawężniki kamienne wtopione – 145,00 m

 • krawężniki kamienne – 1028,00 m

 • obrzeża betonowe – 35,50 m

 • ścieki uliczne z kostki kamiennej 9/11 cm – 878,6 m

 • w-wa wiążąca gr. 4 cm (parkingi) – 917,20 m2

 • w-wa ścieralna gr. 4 cm (parkingi) – 917,20 m2

 • oznakowanie poziome – 244,97 m2

 • nawierzchnie z płyt granitowych o gr. 8 cm (ogródki letnie) – 171,87 m2

 • nawierzchnie z płyt granitowych o gr. 8 cm (ogródki letnie) – 100,00 m2

Przebudowa dróg gminnych: Tereszewo-Lipowiec etap II Mikołajki-Nowy Dwór etap II

Inwestor: Gmina Kurzętnik, Termin realizacji: 03.2014r. – 07.2014r.

Tereszewo-Lipowiec etap II

zjazdy

 • w-wa odsączająca gr. 20 cm – 387,60 m2

 • w-wa podbudowy profilująco-wyrównująca gr. 20 cm – 387,60 m2

 • w-wa wiążąca gr. 4 cm – 344,85 m2

 • w-wa ścieralna gr. 4 cm – 332,25 m2

jezdnia

 • w-wa odsączająca gr. 30 cm – 5493,18 m2

 • podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna gr. 12 cm – 14030,20 m2

 • podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna gr. 8 cm – 13079,00 m2

 • w-wa profilując-wzmacniająca – 3414,00 m2

 • w-wa wiążąca gr. 7 cm – 12222,92 m2

 • w-wa ścieralna gr. 5 cm – 11890, 00 m2

chodnik

 • krawężniki betonowe – 95,00 m

 • obrzeża betonowe – 91,00 m

 • w-wa odsączająca gr. 20 cm – 140,25 m2

 • podbudowa z chudego betonu gr. 10 cm – 90,75 m2

 • podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm – 49,50 m2

 • nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm – 123,75 m2

pobocze

 • pobocze z KŁSM gr. 8 cm – 3387,00 m2

zatoki autobusowe

 • krawężniki betonowe – 138,00 m

 • wykonanie warstwy odsączającej gr. 20 cm – 130,00 m2

 • podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm – 130,00 m2

 • podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20 cm – 130,00 m2

 • nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm – 130,00 m2

oznakowanie

 • oznakowanie poziome – 12,30 m2

 • oznakowanie pionowe – 17 szt.

Mikołajki-Nowy Dwór etap II

roboty przygotowawcze

 • roboty ziemne – 1765,35 m3

 • formowanie i zagęszczanie nasypów – 102,38 m3

jezdnia

 • mechaniczne wykonanie koryta – 5790,00 m2

 • w-wa odsączająca z piasku gr. 30 cm – 5790,00 m2

 • podbudowa z kruszywa łamanego w-wa dolna gr. 12 cm – 4323,20 m2

 • podbudowa z kruszywa łamanego w-wa górna gr. 8 cm – 4323,20 m2

 • w-wa wiążąca gr. 4 cm – 3952,64 m2

 • w-wa ścieralna gr. 4cm – 3860,00 m2

zjazdy do posesji

 • w-wa odsączająca z piasku gr. 30 cm – 200,00 m2

 • w-wa wiążąca gr. 4 cm – 200,00 m2

 • w-wa ścieralna gr. 4 cm – 200,00 m2

wykończenia

 • wykonanie rowów – 1513,12 m3

 • formowanie poboczy z kruszywa naturalnego łamanego gr. 15 cm – 1158,00 m2

Przebudowa drogi gminnej Ostrowite-Osetno-Łąkorz

Inwestor: UG Biskupiec, Termin realizacji: 07.2013r. – 10.2013r.

 • roboty przygotowawcze

 • jezdnia dł. 8,151 km

 • chodnik, schody

 • zatoki autobusowe

 • zjazdy z kostki betonowej

 • zjazdy z asfaltobetonu

 • pobocze

 • odwodnienie

 • rowy

 • oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

 • roboty wykończeniowe

Remont drogi krajowej Nr 16 od km 91+700 do km 92+550 na odcinku Samborowo-Wirwajdy

Inwestor: GDDKiA O/Olsztyn, Termin realizacji: 07.2013r. – 10.2013r.

 • wykonanie wykopów – odtworzenie rowów – 550,00 m3

 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna gr. 25 cm – 222,26 m²

 • wyrównanie nawierzchni mieszanką AC 16W – 85,00 mg

 • w-wa wiążąca gr. 5 cm – 5585,15 m²

 • w-wa ścieralna gr. 4 cm – 5664,55 m²

 • frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gr. 5 cm – 5664,55 m2

 • ułożenie geosiatki – 1700,00 m2

 • oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi – 390,00 m²

 • ustawienie na poboczu słupków prowadzących U-1a – 18,00 szt.

Remont drogi krajowej Nr 15 od km 322+956 do km 323+560 w m. Nowe Miasto Lubawskie w ciągu ulicy Jagiellońskiej

Inwestor: GDDKiA O/Olsztyn, Termin realizacji: 07.2013r. – 10.2013r.

 • studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm – 17,00 szt.

 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 25 cm – 760,00 m2

 • wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 5 cm – 6154,03 m2

 • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm – 6154,03 m2

 • frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gr. 7 cm – 6154,03 m2

 • wyrównanie nawierzchni mieszanka AC 16W – 590,55 t

 • przestawienie krawężników betonowych o wym. 15×30 cm – 232,00 mb

 • przełożenie chodników z kostki brukowej gr. 6 cm – 585,00 m2

 • przestawienie obrzeży betonowych o wym. 30×8 cm – 456,00 m

 • oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi – 368,00 m2

Przebudowa zespołu mostów JNI 01000168 i JNI 01000174 w ciągu drogi powiatowej Nr 1715 Wąbrzeźno-Osieczek-Lembarg i Nr 1818C Jabłonowo-Pom.-Bukowiec-Lembarg wraz z przebudową dojazdów

Inwestor: ZDP Brodnica, Termin realizacji: 07.2013r. – 10.2013r.

 • roboty ziemne – 1544,25 m3

 • krawężniki betonowe – 265,00 m

 • krawężniki najazdowe – 1687,00 m

 • w-wa wzmacniająco-profilująca – 1117,50 t

 • wzmocnienie podłoża geosiatką – 4210,75 m2

 • w-wa wiążąca gr. 4 cm – 8298,50 m2

 • w-wa ścieralna gr. 4 cm – 8298,50 m2

 • w-wa odsączająca gr. 10 cm (poszerzenia) – 2110,00 m2

 • podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego w-wa dolna gr. 10 cm (poszerzenia) – 2110,00 m2

 • podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego w-wa górna gr. 10 cm (poszerzenia) – 2100,00 m2

 • podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu gr. 8 cm (poszerzenia) – 2110,00 m2

 • krawężniki najazdowe (zjazdy) – 91,50 m

 • obrzeża betonowe (zjazdy) – 167,00 m

 • podbudowa betonowa gr. 20 cm (zjazdy) – 185,00 m2

 • podbudowa z kruszywa łamanego w-wa dolna gr. 12 cm (zjazdy) – 389,70 m2

 • podbudowa z kruszywa łamanego w-wa górna gr. 12 cm (zjazdy) – 389,70 m2

 • w-wa wiążąca gr. 4 cm (zjazdy) – 359,00 m2

 • w-wa ścieralna gr. 4 cm (zjazdy) – 1426,00 m2

 • kostka betonowa gr. 6 cm (zjazdy) – 210,00 m2

 • chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm – 586,00 m2

 • zatoka autobusowa z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 88,50 m2

 • oznakowanie poziome – 265,71 m2

 • oznakowanie pionowe – 7 szt.

 • nawierzchnia żwirowo-dolna warstwa jezdni gr. 10 cm (most) – 100,00 m2

 • podbudowa z kruszywa łamanego w-wa dolna gr. 15 cm (most) – 72,00 m2

 • podbudowa z kruszywa łamanego w-wa górna gr. 8 cm (most) – 72,00 m2

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr.woj.(Ciche)-Nielbark – gr.woj.(Brzozie) przez wieś Nielbark do drogi krajowej Nr 15

Inwestor: Powiat Nowomiejski ZP NML, Termin realizacji: 06.2013r. – 10.2013r.

 • krawężniki betonowe – 784,00 m

 • obrzeża betonowe – 795,00 m

 • nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm – 824,20 m2

 • nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 204,70 m2

 • podbudowa z kruszywa łamanego – w-wa dolna gr. 20 cm (poszerzenia) – 158,1 m2

 • podbudowa z kruszywa łamanego – w-wa górna gr. 10 cm (poszerzenia) – 158,1 m2

 • w-wa wiążąca z mieszanek mineralno-asfaltowe gr. 6 cm (poszerzenia) – 158,1 m2

 • podbudowa z kruszywa łamanego w-wa dolna gr. 15 cm (zjazdy gruntowe – masa) – 664,50 m2

 • w-wa ścieralna (zjazdy gruntowe – masa) – 664,5 m2

 • przepusty rurowe pod drogą – rury strukturalne (zjazdy gruntowe – masa) – 7 m

 • podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna gr. 15 cm (zjazdy gruntowe – kostka) – 55,00 m2

 • nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (zjazdy gruntowe – kostka) – 55,00 m2

 • w-wa wiążąca gr. 3 cm (skrzyżowania) – 397,50 m2

 • w-wa ścieralna gr. 3 cm (skrzyżowania) – 397,50 m2

 • bariery ochronne stalowe SP-06 – 332,00 m

 • barieroporęcze ochronne stalowe typ „Olsztyński” – 75,00 m

 • oznakowanie pionowe – 30 szt.

 • oznakowanie poziome – 21,2 m2

 • mechaniczne czyszczenie i skrapianie nawierzchni drogowej (przebudowa nawierzchni) – 24312,00 m2

 • profilowanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową (przebudowa nawierzchni) – 160,4 t

 • w-wa wiążąca gr. 3 cm (przebudowa nawierzchni) – 9395,00 m2

 • w-wa ścieralna gr. 3 cm (przebudowa nawierzchni) – 12917,00 m2

Przebudowa drogi leśnej p.pożarowej nr 10 w Leśnictwie Krotoszyny na potrzeby Nadleśnictwa Jamy, dł. 3,860 km

Inwestor: Nadleśnictwo Jamy, Termin realizacji: 07.2012r. – 10.2012r.

 • karczowanie i wywożenie pni – 161 szt.

 • mechaniczne karczowanie zagajników – 1890,00 m2

 • usunięcie ziemi urodzajnej-humusu gr. 15 cm – 11316,00 m2

 • wykopy oraz przekopy – 6934,00 m3

 • formowanie i zagęszczanie nasypów – 5222,00 m2

 • plantowanie skarp i dna wykopów – 4707,00 m2

 • profilowanie i zagęszczanie podłoża – 23020,00 m2

 • w-wa odsączająca gr. 15 cm – 23020,00 m2

 • w-wa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm – 19160,00 m2

 • w-wa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm – 19160,00 m2

 • nawierzchnie żwirowe w-wa górna o gr. 3 cm – 19160,00 m2

 • przepusty rurowe pod zjazdami śr. 40 cm – 114,00 m

 • wykonanie dołów chłonnych oraz rowków spustowych – 8,0 m3

 • drenaż kamienny-sączki poprzeczne z kruszywa w otulinie z geowłókniny – 65,00 m

 • oznakowanie pionowe – 8 szt.

 • wykonanie w-wa separacyjnej z geowłókniny – 2100,00 m2

 • wykonanie mijanek – 342,00 m2

 • wykonanie skrzyżowania – 200,00 m2

 • ustawienie słupków prowadzących U-1a – 42 szt.

Przebudowa drogi gminnej Łąkorz-Gaj-Bielice dł. 5,611 km

Inwestor: Gmina Biskupiec, Termin realizacji: 07.2012r. – 10.2012r.

 • roboty ziemne – jezdnia

 • elementy jezdni – krawężniki, obrzeża

 • podbudowy – jezdnia

 • podbudowy i nawierzchnie – chodnik

 • nawierzchnie z asfaltobetonu – jezdnia dł. 5,611 km

 • roboty wykończeniowe – jezdnia

 • oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – jezdnia

 • podbudowy – zjazdy

 • nawierzchnie z asfaltobetonu – zjazdy

Przebudowa drogi gminnej nr 080413C Nieżywięć-Buczek. Etap I na terenie m. Nieżywięć dł. 1,700 km

Inwestor: Gmina Bobrowo, Termin realizacji: 06.2012r. – 08.2012r.

 • roboty ziemne – 2856,6 m3

 • mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni gł. 20 cm, 25 cm, 30 cm- uporządkowanie dna wykopu – 11584,40 m2

 • separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami – 1092,00 m2

 • w-wa odsączająca gr. 10 cm, 20 cm, 50 cm – 11126,40 m2

 • krawężniki betonowe – 42,00 m

 • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna gr. 15 cm – 8745,3 m2

 • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa górna gr. 15 cm – 8751,3 m2

 • mechaniczne czyszczenie i skrapianie nawierzchni drogowej – 17144,20 m2

 • w-wa wiążąca gr. 3 cm – 8398,90 m2

 • w-wa ścieralna gr. 3 cm – 8052,50 m2

 • mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów gł. 20 cm, 30 cm -587,60 m2

 • w-wa odsączająca gr. 15 cm w korycie zjazdów – 587,60 m2

 • krawężniki betonowe najazdowe – 35,00 m

 • obrzeża betonowe (zjazdy) – 6,00 m

 • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna gr. 12 cm (zjazdy) – 205,5 m2

 • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa górna gr. 8 cm (zjazdy) – 205,5 m2

 • w-wa wiążąca gr. 3 cm (zjazdy) – 180,5 m2

 • w-wa ścieralna gr. 3 cm (zjazdy) – 180,5 m2

 • nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm – 190,0 m2

 • nawierzchnia z kruszywa łamanego gr. 15 cm (pobocza) – 1155,70 m2

 • mechaniczne wykonanie poboczy gruntowych o szer. 40 cm wraz z plantowaniem – 1244,80 m2

 • oznakowanie pionowe – 12 szt.

Remont drogi krajowej nr 7 na odcinku Grabin-Szydlak od km 157+900 do km 161+082

Inwestor: GDDKiA O/Olsztyn, Termin realizacji: 04.2012r. – 06.2012r.

 • roboty ziemne – 604,60 m3

 • mechaniczne czyszczenie i skrapianie warstw konstrukcji – 847250,00 m2

 • wyrównanie nawierzchni mieszanka AC 16W – 1737,50 t

 • w-wa wiążąca gr. 6 cm – 23864,00 m2

 • w-wa ścieralna gr. 3 cm – 38317,00 m2

 • frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm – 38944,00 m2

 • frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. 9 cm – 22815,25 m2

 • ułożenie geosiatki – 2912,00 m2

 • uzupełnianie poboczy śr. gr 5 cm – 2541,00 m2

 • ustawianie na poboczu słupków prowadzących U-1a – 64 szt.

 • oznakowanie pionowe – 56 szt.

 • oznakowanie poziome – 2218,67 m2

 • regulacja barier ochronnych stalowych – 880,00 m

 • wykonanie el. odblaskowych na jezdni „kocie oczka” – 690 szt.

Remont drogi krajowej nr 7 na odcinku Szydlak-Wyżnice od km 162+550 do km 163+580 oraz od km 164+814 do km 165+510

Inwestor: GDDKiA O/Olsztyn, Termin realizacji: 04.2012r. – 06.2012r.

Odcinek I od km 162+550 do km 163+580

 • roboty ziemne – 247,00 m3

 • mechaniczne czyszczenie i skrapianie warstw konstrukcyjnych – 28188,00 m2

 • w-wa wiążąca gr. 6 cm – 7919,00 m2

 • w-wa ścieralna gr. 3,5 cm – 12350,00 m2

 • frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm – 12391,00 m2

 • frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. 9 cm – 7210,00 m2

 • wyrównanie nawierzchni mieszanka AC 16W – 595,75 t

 • ułożenie geosiatki – 7210,00 m2

 • ustawianie na poboczu słupków prowadzących U-1a – 20 szt.

 • oznakowanie pionowe – 6 szt.

 • oznakowanie poziome – 637,00 m2

 • regulacja barier ochronnych stalowych – 96,00 m

Odcinek II od km 164+814 do km 165+510

 • roboty ziemne – 250,00 m3

 • mechaniczne czyszczenie i skrapianie warstw konstrukcyjnych – 19081,00 m2

 • w-wa wiążąca gr. 6 cm – 5496,00 m2

 • w-wa ścieralna gr. 3,5 cm – 8089,00 m2

 • frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm – 8108,00 m2

 • frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. 9 cm – 4872,00 m2

 • wyrównanie nawierzchni mieszanka AC 16W – 413,40 t

 • ułożenie geosiatki – 4872,00 m2

 • ustawianie na poboczu słupków prowadzących U-1a – 14 szt.

 • oznakowanie pionowe – 21 szt.

 • oznakowanie poziome – 450,96 m2

 • regulacja barier ochronnych stalowych – 84,00 m

 • wykonanie el. odblaskowych na jezdni „kocie oczka” – 91 szt.

Przebudowa drogi gminnej Jamielnik-Gryźliny

Inwestor: Gmina NML, Termin realizacji: 05.2012r. – 08.2012r.

 • wykopy oraz przekopy pod kanalizację deszczową – 3703,70 m3

 • studnie ściekowe o śr. 500 mm – 25 szt.

 • studnie rewizyjne o śr. 1200 mm – 22 stud.

 • kanały rurowe – rury PP o śr. 250 mm – 128,00 m

 • kanały rurowe – rury PP o śr. 300 mm – 138,00 m

 • kanały rurowe – rury PP o śr. 400 mm – 348,00 m

 • kanały rurowe – rury PP o śr. 500 mm – 200,00 m

 • roboty ziemne korytowanie – jezdni, zjazdy, chodniki, zieleń – 9117,20 m3

 • krawężniki betonowe – 3246,00 m

 • obrzeża betonowe – 2313,20 m

 • mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 25513,09 m2

 • warstwa odsączająca – 25256,79 m2

 • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna gr. 20 cm – 20770,42 m2

 • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa górna gr. 15 cm – 20770,42 m2

 • podbudowa betonowa Rm= 6-9 MPa gr. 15 i 10 cm (zjazdy, chodniki) – 2829,19 m2

 • w-wa wiążąca gr. 6 cm – 19263,42 m2

 • w-wa ścieralna gr. 4 cm – 19407,00 m2

 • nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm – 552,00 m2

 • nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm – 2621,50 m2

 • pobocze utwardzone z mieszanki żwirowej gr. 8 cm – 3768,83 m2

 • plantowanie skarp i dna wykopów – 15090,00 m2

 • humusowanie skarp z obsianiem trawą – 15090,00 m2

 • oznakowanie pionowe – 62 szt.

 • bariery ochronne stalowe – 369,29 m

 • oznakowanie poziome – 90,0 m2

 • oświetlenie – solary – 1 kpl.

 • krawężniki betonowe (zatoka autobusowa) – 112,0 m

 • obrzeża (zatoka autobusowa) – 24,0 m

 • warstwa odsączająca na zjazdach i chodniki (zatoka autobusowa) – 190,72 m2

 • podbudowa betonowa (zatoka autobusowa) – 190,72 m2

 • nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm – zjazdy (zatoka autobusowa) – 120,00 m2

 • nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm – chodniki (zatoka autobusowa) – 40,00 m2

 • próg zwalniający – 1 kpl.

Połączenia układu drogowego DK15 z drogą s-10. Odcinek dr. Woj. 560 Brodnica -Sierpc

Inwestor : ZDW Bydgoszcz , Termin realizacji 04.2009 – 05.2011

Etap I

 • Mechaniczne wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 2 326 m2

 • Wykonanie wzmocnienia z gruntu stabilizowanego cementem – 128 m2

 • Wykonanie podbudowy z KŁSM – 298 m2

 • Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej – 1 900 m2

 • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych – 7 874 m2

 • Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – bitumicznymi – 235 Mg

 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego – 3 160m2

 • Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – 3 125 m2

 • Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – 69m2

 • Ustawienie krawężników betonowych – 1 338 m

 • Ustawienie obrzeży betonowych – 678 m

 • Ułożenie ścieku z BKB gr 8cm -547m

Etap II

 • Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – 135 464 m2

 • Wykonanie rowu krytego z rur PEHD fi40 – 296 m

 • Wykonanie rowów chłonnych – 3 322 m2

 • Mechaniczne wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 26 072 m2

 • Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej – 6 298 m2

 • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych – 280 600 m2

 • Wykonanie podbudowy z KŁSM – 12 934 m2

 • Wykonanie wzmocnienia z gruntu stabilizowanego cementem – 10 116 m2

 • Wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej – 121 020 m2

 • Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – bitumicznymi – 14 163 Mg

 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego – 27 407m2

 • Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – 121 630 m2

 • Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej – 10 984 m2

 • Ułożenie geosiatki pod warstwą wiążącą – 14 430

 • Wykonanie nawierzchni zjazdów i zatok autobusowych z BKB gr 8cm – 5 784 m2

 • Humusowanie z obsianiem skarp – 129 831 m2

 • Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – 3 377 m2

 • Ustawienie barier ochronnych stalowych – 4 494 m

 • Ustawienie barier ochronnych – 362 m

 • Ustawienie krawężników betonowych – 6 350 m

 • Ustawienie obrzeży betonowych – 5 780 m

 • Ułożenie przepustów z rur PEHD fi40 – 1 281 m

 • Wbicie i wyciągnięcie ścianek szczelnych G62- 168m

 • Ułożenie geowłókniny polipropylenowej pod przebudowywane przepusty – 2 893 m2

 • Wykonanie przepustów stalowy z blachy falistej o przekroju kołowym fi 80-100 – 253 m

 • Wykonanie opasek z kiszek faszynowych – 141 m

Etap III

 • Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – 135 464 m2

 • Wykonanie rowów chłonnych – 497 m2

 • Mechaniczne wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 18 866 m2

 • Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej – 10 303 m2

 • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych – 64 874 m2

 • Wykonanie podbudowy z KŁSM – 644 m2

 • Wykonanie wzmocnienia z gruntu stabilizowanego cementem – 5 943 m2

 • Wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej – 25 698 m2

 • Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – bitumicznymi – 2 656,28 Mg

 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego – 4 057 m2

 • Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – 30 057m2

 • Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej – 1 980 m2

 • Ułożenie geosiatki pod warstwą wiążącą – 4 078 m2

 • Wykonanie nawierzchni zjazdów i zatok autobusowych z BKB gr 8cm – 3 531 m2

 • Humusowanie z obsianiem skarp – 18 327 m2

 • Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – 3 377 m2

 • Ustawienie barier ochronnych stalowych – 144 m

 • Ustawienie barier ochronnych segmentowych i łańcuchowych – 362 m

 • Ustawienie krawężników betonowych – 5 554 m

 • Ustawienie obrzeży betonowych – 2 542 m

 • Ułożenie przepustów z rur PEHD fi40 – 180 m

 • Ułożenie ścieku z BKB gr 8cm – 3 661 m

 • Wykonanie trawników dywanowych – 526 m2

 • Sadzenie drzew i krzewów – 859 szt.

Etap IV

 • Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – 73 840 m2

 • Wykonanie rowu krytego z rur PEHD fi40 – 441 m

 • Wykonanie rowów chłonnych – 2 442 m2

 • Mechaniczne wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 9 185 m2

 • Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej – 1 585 m2

 • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych – 127 489 m2

 • Wykonanie podbudowy z KŁSM – 5 031 m2

 • Wykonanie wzmocnienia z gruntu stabilizowanego cementem – 4 106 m2

 • Wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej – 59 630 m2

 • Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – bitumicznymi – 6 499 Mg

 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego – 6 051 m2

 • Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – 58 178 m2

 • Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej – 1 983 m2

 • Ułożenie geosiatki pod warstwą wiążącą – 6 552 m2

 • Wykonanie nawierzchni zjazdów i zatok autobusowych z BKB gr 8cm – 3 531 m2

 • Humusowanie z obsianiem skarp – 75 311 m2

 • Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – 921 m2

 • Ustawienie barier ochronnych stalowych – 252 m

 • Ustawienie barier ochronnych segmentowych – 105 m

 • Ustawienie krawężników betonowych – 1 240 m

 • Wstawienie obrzeży betonowych – 1540 m

 • Ułożenie przepustów z rur PEHD fi40 – 180 m

 • Ułożenie ścieku z BKB gr 8cm – 621 m

Rozbudowa drogi krajowej Nr 15 polegająca na wykonaniu odwodnienia oraz naprawy i trwałego zabezpieczenia korony i korpusu drogi

Inwestor : GDDKiA O/Bydgoszcz, Termin realizacji 08.2011 – 12.2011

 • wycinka drzew średnicy wraz z karczowaniem pni i transportem dłużyc, karpiny i gałęzi – 1182,00 szt.

 • mechaniczne karczowanie krzaków i poszycia średniej gęstości – 2201,00 m2

 • zdjęcie warstwy humusu – 28639,00 m2

 • rozbiórka nawierzchni bitumicznej – 350,60 m2

 • rozbiórka podbudowy z mieszanki MCE – 214,00 m2

 • rozbiórka podbudowy z kruszywa kamiennego – 541,60 m2

 • rozbiórka podbudowy z bruku – 280,00 m2

 • rozbiórka warstwy odsączającej z pospółki – 501,00 m2

 • rozbiórka stalowych barier ochronnych pojedynczych – 1333,00 m

 • wykonanie wykopów z załadunkiem i transportem gruntu – 4365,00 m3

 • plantowanie skarp i korony wykopu – 9182,00 m2

 • profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod nawierzchnię – 1384,10 m2

 • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gr. 10 cm i 15 cm z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa – 1384,10 m2

 • w-wa ścieralna (AC) gr. 4 cm – 142,10 m2

 • w-wa wiążąca gr. 7 cm – 2502,00 m2

 • frezowanie nawierzchni bitumicznych na śr. gł,. 11 cm – 2462,00 m2

 • w-wa ścieralna (SMA) gr. 4 cm – 25000,00 m2

 • zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi (ułożenie geosiatki) – 2470,00 m2

 • umocnienie skarp i rowów warstwą humusu grubości 10 cm wraz z obsianiem trawa -17878,00 m2

 • umocnienie skarp betonowymi płytami ażurowymi 60x40x10 cm – 456,00 m2

 • umocnienie skarp i dna rowu przez darniowanie na plask – 2874,00 m2

 • umocnienie skarp i dna rowu brukiem – 865,00 m2

 • umocnienie dna rowu prefabrykowanymi płytami ściekowymi typu trapezowego -383,00 m

 • ułożenie biowłókniny – 2540,00 m2

 • ułożenie siatki stalowej ocynkowanej o oczkach 6×8 cm – 2540,00 m2

 • ustawienie stalowych barier ochronnych jednostronnych – 1124,00 m

 • wykonanie ścieku drogowego trójkątnego – 1719,00 m

 • wykonanie ścieku skarpowego z prefabrykowanych płyt ściekowych typu trapezowego – 1011,00 m

Odbudowa drogi powiatowej N 1837C na odc. Świedziebnia – Grzęby

Inwestor : ZDP w Brodnicy , Termin realizacji 07.2011 – 10.2011

 • Rozebranie nawierzchni z elementów betonowych – 757,50 m2

 • Rozebranie krawężników betonowych – 632 m

 • Rozebranie obrzeży betonowych – 752 m

 • Roboty ziemne – 699 m3

 • Formowanie i zagęszczanie nasypów – 1 914,2 m3

 • Formowanie i zagęszczanie poboczy – 4 740 m2

 • Plantowanie terenu przyległego do poboczy – 11 376 m2

 • Ustawienie krawężników betonowych – 295 m

 • Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej – 33 194 m2

 • Wyrównanie lokalnych nierówności – 15 800 m2

 • Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych – warstwa profilowo-wiążąca gr 4cm – 16 597 m2

 • Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych – warstwa ścieralna gr 2cm – 16 290 m2

 • Mechaniczne wykonanie koryta na gł 70cm i 50cm – 3 299,5 m3

 • Podbudowa z kruszywa łamanego – 3 023,20 m3

 • Podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu – 2 891,1 m3

 • Nawierzchnia z kostki betonowej gr 6 cm – 556,3 m3

 • Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm – 286 m3

 • Nawierzchnia z kruszywa łamanego przy krawędzi jezdni – 1 525m3

 • Przepusty rurowe pod zjazdami śr 40 cm – 194 m

 • Przepusty rurowe pod zjazdami śr 60 cm – 80 m

 • Przepusty rurowe pod zjazdami – ścianki czołowe – 62 szt.

 • Humusownie skarp i rowów z obsianiem – 15 800 m2

Budowa ronda na DK 15 w m. Brodnica

Inwestor: GDDKiA O/Bydgoszcz, Termin realizacji: 06.2011r. – 11.2011r.

 • mechaniczne usuwanie warstw ziemi urodzajnej – 4 411,71 m3

 • rozbiórka warstw bitumicznych frezowanie – 4 145 m2

 • wykopy w gruntach nieskalistych z wywiezieniem – 5 280,93 m3

 • nasypy z gruntu nośnego – 4 803,31m3

 • wykonanie kolektora deszczowego z rur kanalizacyjnych kielichowych – 808m

 • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 6 565,76 m2

 • podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa – 11 802,57 m2

 • podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P – 5 408,9 m2

 • warstwa jezdna z kostki kamiennej – nawierzchnia pierścienia ronda, pachwiny – 393,69 m2

 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – 5 408,9 m2

 • warstwa ścieralna z mastyksu grysowego SMA 11 – 5408,9 m2

 • prefabrykowane elementy betonowe typu „L” – 23 m

 • oznakowanie poziome grubowarstwowe – 1 168,58 m2

 • balustrady typu U-11a wraz z umocowaniem – 286 m

 • krawężniki betonowe – 685,54 m

 • krawężniki kamienne – 1 557,93 m

 • chodniki z kostki betonowej – 1 263,64 m2

 • ścieżka rowerowa z kostki betonowej – 858,81 m2

 • ciągi pieszo -rowerowe z kostki betonowe – 504,18 m2

 • obrzeża betonowe – 1 091 m

 • zjazdy indywidualne i publiczne z kostki betonowej – 1 057,72 m2

 • przebudowa kabli elektroenergetycznych NN i SN – 1 426 m

 • przebudowa kolizji urządzeń telekomunikacyjnych – 5 119 m

 • przebudowa sieci wodociągowej – 220 m

 • przebudowa sieci sanitarnej – 213 m

Przebudowa nawierzchni w ul. Długiej w Brodnicy

Inwestor: Gmina Miasta Brodnicy, Termin realizacji: 07.2011r. – 05.2012r.

 • roboty ziemne – 2710,26 m3

 • krawężniki – 1741,2 m

 • obrzeża – 470,0 m

 • chodniki – 1175,0 m2

 • podbudowa w-wa dolna gr. 15 cm – 991,62 m2

 • podbudowa w-wa górna gr. 10 cm – 3024,6 m2

 • w-wa wiążąca gr. 4 cm – 5426,22 m2

 • w-wa ścieralna gr. 4cm – 8198,22 m2

 • studzienki ściekowe – 20 kpl.

 • oznakowanie pionowe – 7 szt.

 • oznakowanie poziome – 26,0 m2

 • plantowanie skarp i korony nasypów – 1960,0 m2

Przebudowa drogi, budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w ramach projektu Rypiński Obszar Gospodarczy

Inwestor: Gmina Miasta Rypina, Termin realizacji: 09.2010r. – 07.2011r.

 • kanalizacja sanitarna – 550,0 mb

 • wodociągu – 351,0 mb

 • chodniki – 1232, 0 m2

 • nawierzchnia bitumiczna (zjazdy) – 467,0 m2

 • nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (zjazdy) – 1188,0 m2

 • przebudowa drogi – 4275,00 m2

Przebudowa drogi gminnej nr 080417C Wądzyn-Zgniłobłoty

Inwestor: Gmina Bobrowo, Termin realizacji: 08-2010r. – 10.2010r.

 • formowanie i zagęszczanie nasypów – 932,300 m3

 • podbudowa w-wa dolna z regulacją odwodnienia – 9066,000 m3

 • podbudowa w-wa górna gr. 8 cm – 15346,700 m2

 • w-wa wiążąca gr. 5 cm – 13901,700 m2

 • w-wa ścieralna gr. 3 cm – 13901,700 m2

 • oznakowanie pionowe – szt. 22

 • wzmacnianie pobocza – 1442,250 m2

Przebudowa ciągu drogi gminnej Krotoszyn-Zawada-Wonna

Inwestor: Gmina Biskupiec, Termin realizacji: 04.2010r. – 11.2010r.

 • roboty ziemne – 3657,96 m3

 • krawężniki – 2835,20 m

 • podbudowa – 4206,504 m2

 • w-wa wiążąca gr. 5 cm – 56812,104 m2

 • w-wa ścieralna gr. 4 cm – 56812,104 m2

 • poboczy – 10113,50 m2

 • plantowanie skarp i dna rowów – 40454,00 m2

 • oznakowanie pionowe – szt. 42

 • bariery ochronne stalowe – 496,00 m

 • nawierzchnia bitumiczna (zjazdy) – 1689,80 m2

Budowa trasy przemysłowej aktywizującej tereny inwestycyjne w m. Brodnica

Inwestor: Gmina Miasta Brodnicy. Termin realizacji: 10.2009r. – 09.2010r.

 • wzmocnienie skarp nasypów (materace gabinowe) – 838,00 m2

 • podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm – 733,00 m2

 • podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 14 cm – 8210,00 m2

 • w-wa wiążąca gr. 6 cm – 832,00 m2

 • w-wa wiążąca gr. 8 cm – 8311,00 m2

 • w-wa ścieralna gr. 5 cm – 28539,00 m2

 • roboty ziemne – 3291,50 m3

 • sadzenie drzew – 348 szt.

 • sadzenie krzewów – 8810 szt.

 • sadzenie krzewów żywopłotowych – 2550 szt.

 • sadzenie drzew i krzewów iglastych – 391 szt.

 • wykonanie trawników dywanowych – 17215,00 m2

 • wykonanie trawników dywanowych na skarpach – 15700,00 m2

Budowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub.-Kaługa

Inwestor: Zarząd Powiatu NML, Termin realizacji: 08.2009r. – 09.2010r.

 • roboty ziemne – 1789,86 m3

 • w-wa odsączająca – 4690,67 m2

 • podbudowa w-wa dolna i górna – 2563,89 m2

 • naw. bitumiczna – 8826,44 m2

 • krawężniki – 1168,88 m

 • obrzeża – 1921,41

 • chodniki – 3463,85 m2

 • balustrada – 65 m

 • oznakowanie pionowe – szt.. 21

 • humusowanie skarp – 2310,20 m2

 • plantowanie poboczy – 7506,00 m2

Przebudowa drogi gminnej Kurzętnik-Krzemieniewo na odcinku o długości 2908 m – II etap

Inwestor: Gmina Kurzętnik, Termin realizacji: 07.2009r. – 11.2009r.

 • roboty ziemne – 5093,00 m3

 • formowanie i zagęszczanie nasypów – 1490,00 m3

 • podbudowa z kruszywa łamanego – w-wa dolna gr. 12 cm – 15703,20 m2

 • podbudowa z kruszywa łamanego – w-wa górna gr. 8 cm – 15703,20 m2

 • oczyszczanie i skrapianie nawierzchni drogowej nieulepszonej – 15703,20 m2

 • w-wa wiążąca gr. 4 cm – 14888,96 m2

 • oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 14 888,96 m2

 • w-wa ścieralna gr. 4 cm – 15540,00 m2

 • w-wa odsączająca gr. 10 cm (zjazdy) – 840,00 m2

 • podbudowa z kruszywa łamanego – w-wa dolna gr. 15 cm (zjazdy) – 840,00 m2

 • oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej nieulepszonej (zjazdy) – 840,00 m2

 • w-wa ścieralna gr. 4 cm – 840,00 m2

 • przepusty rurowe fi 40 cm pod zjazdami – 252,00 m

 • oznakowanie pionowe – 6 szt.

 • humus – 11632,00 m2

Przebudowa drogi z wzmocnieniem konstrukcji i nadbudową nawierzchni asfaltowej jezdni oraz odbudową odwodnienia w obrębie pasa drogowego drogi gminnej w ciągu Kruszyny-Zgniłobłoty

Inwestor: Urząd Gminy Bobrowo, Termin realizacji: 05.2009r. – 08.2009r.

 • roboty ziemne – 2029,00 m3

 • formowanie i zagęszczanie nasypów – 1793,00 m3

 • profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 31790,00 m2

 • w-wa odsączająca gr. 10 cm – 22624,00 m2

 • podbudowy z kruszyw łamanych gr. 13 cm – 12534,50 m2

 • podbudowy z kruszyw łamanych gr. 18 cm – 11384,50 m2

 • podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm – zjazdy na szer. Pobocza – 67,20 m2

 • podbudowy z kruszywa łamanych – 23919,00 m2

 • w-wa wiążąca gr. 5 cm – 21852,5 m2

 • w-wa ścieralna gr. 3 cm – 21997,5 m2

 • nawierzchnia z kamienia łamanego gr. 7 cm (pobocza) – 2135,25 m2

 • oczyszczenie, plantowanie i ścinanie poboczy – 4303,00 m2

 • przepusty rurowe pod zjazdami fi 30 cm – 45,5 m

 • drenaż rurowy – 220,00 m

 • przepusty pod zjazdami fi 60 cm – 64,00 m

 • ścieki z elementów betonowych – 104,00 m

 • przymocowanie tablic znaków drogowych – 11 szt.

 • Bariery ochronne stalowe – 55,00 m

Przebudowa dróg gminnych w ciągu Szabda-Belfort-Brodnica na odcinkach: -nr 1 Szabda-Belfort o długości 1,920 km w ciągu drogi nr 080520C Szabda – Belfort w km 0+002,5 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 44336C Szabda-Mszano) – 1+922,5 (skrzyżowanie z odcinkiem nr 2), – nr 2 Belfort-Brodnica o długości 1,252 km w ciągi drogi nr 80521C Brodnica-Mszano w km 3+010 (km roboczy 0+000 skrzyżowanie z odcinkiem nr 1) – od km 1+728 (km roboczy 1+252- przejazd przez tory kolejki wąskotorowej)

Inwestor: Urząd Gminy Brodnica, Termin realizacji: 09.2009r. – 11.2009r.

 • usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharek – 10800,00 m2

 • roboty ziemne – 3613,90 m2

 • profilowanie i zagęszczanie podłoża – 9727,46 m2

 • korytowanie – 12703,95 m2

 • przebudowa linii telekomunikacyjnej – 300 m

 • warstwy odsączające i odcinające z piasku 9452,00 m2

 • wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 756,22 m3

 • podbudowy z kruszyw łamanych – w-wa dolna – 7612,70 m2

 • podbudowy z kruszyw łamanych – w-wa górna – 16640,90 m2

 • przepusty – 169,5 m

 • oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowym – 15410,40 m2

 • w-wa wiążąca – 15410,40 m2

 • w-wa ścieralna – 15410,40 m2

 • nawierzchnia z tłucznia kamiennego gr. 7 cm – 1435,25 m2

 • drenaż PCV – 220,0 m2

 • plantowanie skarp – 10643,50 m2

 • wykonanie poboczy – 1923,0 m2

 • oznakowanie pionowe – 9 szt.

 • Bariery ochronne stalowe – 8 m